English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Studenci przyjęci na I rok studiów, którzy chcą zamieszkać w akademikach składają wniosek o przyznanie miejsca w domach studenta na rok akademicki 2023/2024 osobiście do biura w DS. Pryzma pokój 37 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy a.bodzioch@po.edu.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2023 r. Wypełniony wniosek należy podpisać własnoręcznie i przesłać w formie PDF, JPG itp.

STUDENCI CUDZOZIEMCY OTRZYMUJĄ MIEJSCE W DOMACH STUDENTA Z PULI PRZEZNACZONEJ DLA DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ. NIE SKŁADAJĄ WNIOSKU O PRZYZNANIE MIEJSCA. 

Lista studentów I roku studiów przyjętych do domów studenta opublikowana zostanie na stronie internetowej Osiedla Akademickiego do dnia 16 września 2023 r.

Regulamin przyznawania miejsc znajduje się na stronie internetowej Osiedla Akademickiego Politechniki Opolskiej – zakładka ŻYCIE W AKADEMIKU