English Version
CZCIONKA:
KONTRAST:

Osiedle Akademickie

Informujemy, że opracowane zostały postępowania na wypadek zachorowania na COVID-19 oraz zarażenia wirusem SARS-CoV-2 u mieszkańca domu studenta Politechniki Opolskiej (Komunikat nr 1 /2021 Kierownika Osiedla Akademickiego z dnia 27.09.2021 r..; Statement No1/2021 of the University Housing Estate Manager 27/09/20201). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do zaleceń z komunikatu.

WAŻNE! 

Mieszkaniec Domu Studenta, który podejrzewa u siebie zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 (COVID19) lub u którego wykryto SARS-CoV-2 (dodatni wynik testu) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kierownika Domu Studenta. Mieszkaniec obcokrajowiec w sytuacjach wymienionych powyżej powiadamia Kierownika lub pracownika Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM).
Kierownik Domu Studenta podejmuje odpowiednie działania zgodnie z przyjętym scenariuszem zawartym w komunikacie.
W przypadku izolacji bieżące zakupy, posiłki oraz wyrzucanie odpadów mieszkańcy powinni zorganizować sobie we własnym zakresie (np. pomoc ze strony innych mieszkańców). Wszelkie koszty niezbędnych artykułów oraz posiłków pokrywa zainteresowany.
Podczas izolacji mieszkańcy pozostają w stałym kontakcie mailowym lub telefonicznym z Kierownikiem Domu Studenta lub Kierownikiem DWM.

PAMIETAJ!
Osoby przebywające na terenie domów studenta zobowiązane są przestrzegać zasad reżimu sanitarnego, tj. dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa(w pomieszczeniach wspólnych i ciągach komunikacyjnych), ograniczenie liczby osób we wspólnych kuchniach i sanitariatach (maksymalnie 2 osoby w pomieszczeniu).

Numery kontaktowe, adresy e-mail:

DS. ZAŚCIANEK - ŁĄCZNIK
Barbara Walkowiak
e-mail: b.walkowiak@po.edu.pl
tel. 77 449 8533
PORTIERNIA ZAŚCIANEK – ŁĄCZNIK TEL. 77 449 8537

DS. ZYGZAK
Aleksandra Pustuła-Obłoza
e-mail: a.pustula-obloza@po.edu.pl
tel. 77 449 8535
PORTIERNIA ZYGZAK TEL. 77 449 8536

DS. SOKRATES
Alicja Miadziołko
e-mail: a.miadziolko@po.edu.pl
tel. 77 449 8886
PORTIERNIA SOKRTAES TEL. 77 449 8887

KIEROWNIK OSIEDLA AKADEMICKIEGO
Danuta Gryf
e-mail: d.gryf@po.edu.pl
tel. 77 449 8531, 607 080 130

KIEROWNIK DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
Elżbieta Cieślak
e-mail: e.cieslak@po.edu.pl
tel. 77 449 8512, 886 272 953